https://fitnessfarum.goactivebooking.com/

GENERELT
Når du opretter dit medlemskab hos Fitness Farum, accepterer du vores medlemsbetingelser, Husets Regler,  Datapolitik, og at vi må sende ændringer i medlemsbetingelser pr. e-mail.

VARIGHED AF MEDLEMSKAB
Dit medlemskab er løbende og fortsætter indtil du opsiger det.  

MEDLEMSKAB
Ved oprettelse af medlemskab, skal du oplyse dit navn, adresse, fødselsdag, e-mail, telefonnummer og dine betalings-oplysninger. Det er dit ansvar, at vi til enhver tid har dine korrekte kontaktoplysninger. Du skal være fyldt 15 år for at blive medlem.

MEDLEMS-APP OG ANVENDELSE 

Du får adgang til centeret via vores medlems-app, Go Active. Din adgang og medlems-app er personlig og misbrug medfører et gebyr jf. vores  prisliste samt bortvisning. Bliver din telefon stjålet, så en anden kan benytte app’en til at få adgang, skal du straks meddele det skriftligt til Fitness Farum, så vi kan spærre for køb. Du skal kunne dokumentere, at du har meddelt det til os, hvis der skulle opstå tvivl om, hvorvidt din adgang er blevet misbrugt. Du kan blive gjort ansvarlig for misbrug af din adgang frem til, det er meddelt skriftligt, at den er stjålet.
Hvis du glemmer din telefon, kan du, mod betaling af et gebyr, komme ind at træne (kun i bemandingstid). Gebyret fremgår af gældende 
prisliste. 

Du må træne i centerets åbningstid. Ophold i centeret udenfor åbningstid betragtes som misbrug af medlemskab og medfører et gebyr jf. vores prisliste.

TIL- OG AFMELDING SAMT FREMMØDE TIL HOLD
Du kan til- og afmelde dig hold på vores hjemmeside eller i medlems-app’en. Du kan maksimalt tilmelde dig 20 hold inden for to uger. Hvis du har plads på et hold, du alligevel ikke ønsker at deltage på, skal du framelde dig senest tre timer inden holdet starter. Hvis du ikke framelder dig senest tre timer før holdstart, får du et gebyr for manglende fremmøde, som fremgår af vores prisliste. Du bliver også pålagt gebyr for manglende fremmøde, hvis du er på venteliste og ikke fremmøder i tide til holdet.

Du fremmødes automatisk, når du åbner gaten med din mobil via vores medlems-app. Du skal fremmøde senest 10 minutter inden holdstart for at sikre din plads. Fremmøder du senere end 10 minutter før holdstart, mister du din plads på holdet og pålægges et gebyr for manglende fremmøde. Er der plads på holdet, når du ankommer senere end 10 minutter inden holdstart, kan du gentilmelde dig holdet og gebyret for manglende fremmøde vil automatisk blive fjernet. Du kan tidligst fremmøde dig to timer før holdstart. Er du tilmeldt flere hold i træk, gælder de to timer for hvert individuelt hold.

Regler for til- og afmelding af hold gælder uanset om du har fået plads på holdet eller står på venteliste. Ventelisten køres 10 minutter inden holdstart. 

Reglerne for til- og afmelding af hold er også gældende for din Træningsven. Gebyrer for manglende fremmøde hos din Træningsven, opkræves sammen med medlemskabet og jeres evt. køb på app’en.

BETALING OG BETALINGSAFTALE:
Du skal betale månedligt for løbende medlemskab samt et administrationsgebyr, som fremgår af vores prisliste. Når du melder dig ind, betaler du et engangsbeløb for kontingent fra indmeldelsesdagen og frem til slutningen af indeværende måned samt oprettelse. Derefter betales dit medlemskab samt de køb, du foretager i centeret, ved automatisk korttrækning. Dit medlemskab og dine køb betales hver den 1. i hver måned.  

APP’EN SOM BETALINGSMIDDEL 
Du kan benytte dit medlems-app som betalingsmiddel i vores center, herunder til køb af produkter i automater. Beløbsgrænsen for køb på din app fastsættes af Fitness Farum. Dine og din Træningsvens køb opkræves sammen med din næste betalingsopkrævning. Hvis du har en Anden Betaler, hæfter denne for dine køb på medlems-app, hvor du har brugt app som betaling. Har du oprettet en Træningsven, hæfter du for alle køb foretaget af denne. Alle køb på din Træningsvens medlems-app bliver betalt den 1. i hver måned sammen med dit medlemskab og dine eventuelle køb. 

MANGLENDE BETALING 
Hvis vi ikke modtager betaling for dit medlemskab, og eventuelle køb foretaget af dig og din Træningsven d. 1. i hver måned, kan vi lukke for dit medlemskab og opkræve alle udeståender til betaling straks. Du vil blive opkrævet et rykkergebyr for manglende betaling. Prisen for rykkergebyr fremgår af vores prislisteDu kan ikke træne eller bruge din medlems-app om betalingsmiddel, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående. Dette gælder også en eventuel Træningsven, som er tilknyttet din medlemsprofil.  

Vi forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at opkræve det udestående beløb, et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI/Experian i henhold til RKI’s gældende vilkår. Gebyret fastsættes af Fitness Farum. 

OPSIGELSE AF LØBENDE MEDLEMSKAB 
Du kan altid opsige dit medlemskab med et varsel på løbende måned plus én måned. Opsigelse kan ske via app’en på din personlige profil, ved personlig henvendelse i centeret eller via e-mail til centeret. Din opsigelse er gældende fra den dag, vi modtager den, og du har modtaget en kvittering på din opsigelse fra os. Vi opfordrer dig til at gemme denne kvittering. Hvis der opstår tvivl om hvorvidt du har opsagt dit medlemskab rettidigt, skal du kunne dokumentere din opsigelse. 

Deler du et medlemskab med en Træningsven, er det kun Betaleren, der kan opsige medlemskabet. En opsigelse fra en Træningsven er ikke gyldig.

PAUSE

Du kan til enhver tid sætte dit medlemskab på pause mod betaling af gebyr, som fremgår af vores prisliste. Pausen må have minimum 1 måned og maksimum  3 måneders varighed ad gangen, og du må maksimalt sætte dit medlemskab på pause 2 gange årligt. Oprettelse af pause sker ved henvendelse til centeret i bemandingstiden eller via din medlems-app.

Deler du et medlemskab med en Træningsven, er det kun Betaleren, der kan sætte medlemskabet på pause. 

UDELUKKELSE AF ET MEDLEM 
I tilfælde af brud på medlemsbetingelser eller personalets anvisninger, kan vi lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning.

DOPING
Du må ikke bruge, sælge eller overdrage dopingmidler, besidde dopingmidler med henblik på overdragelse til andre eller medvirke til at en anden person bruger doping. Overtrædelse af ovennævnte vil medføre øjeblikkelig bortvisning og opsigelse af dit medlemskab.

HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE 
Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos os. Al træning sker på eget ansvar.

VÆRDIGENSTANDE 
Vi anbefaler, at du opbevarer alle dine værdigenstande i et aflåst skab undertræning. Vi er ikke ansvarlig for tab på grund af tyveri eller tingskade.
Det er ikke tilladt at have personlige skabe, og du skal derfor tømme skabet, før du forlader centeret. Skabe, der ikke er tømt efter lukketid, vil blive klippet op og tømt. Skader heraf, f.eks. på hængelåse, erstattes ikke.

MEDLEMSINFORMATION
Vi udsender løbende mails og SMS’er med relevant information omkring dit medlemskab. Denne service kan afmeldes ved henvendelse i centeret eller via din app.

FORTRYDELSE AF KØB 
Når du køber dit medlemskab online, har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, dit medlemskab blev oprettet. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du henvende dig til centeret på e-mail. Fortrydelsesretten bortfalder, når du har taget dit medlemskab i brug. Der er ikke fortrydelses- eller bytteret på køb i vores automater.

ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER OG PRISER 
Vi kan ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab. De til enhver tid gældende priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores prisliste. Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser, vil blive varslet inden for løbende måned plus én måned, før ændringen træder i kraft, pr. e-mail og evt. ved opslag i centeret. Vi kan lave uvæsentlige ændringer med to ugers varsel ved opslag i centeret. 

BETINGELSER FOR ”TRÆNINGSVEN”  

Med vores medlemskab til 300 kr./md. kan du oprette en Træningsven efter eget valg. Hvis du vil udskifte din Træningsven, koster det et gebyr jf. vores prisliste. Du hæfter for alle din Træningsvens køb (som skrevet under ”Medlems-app som betalingsmiddel”). En Træningsven kan træne på lige vilkår som betalende medlemmer – dvs. i hele åbningstiden, og på alle hold. Medlemsbetingelser er også gældende for Træningsvennen. 

Bemærk, at det er dig, som har oprettet medlemskabet, som hæfter fuldt ud overfor Fitness Farum. Din Træningsven bliver tilkoblet dit medlemskab som en Bruger og denne kan hverken opsige eller ændre i medlemskabet. 

Ønsker du ikke længere at have en Træningsven tilknyttet, kan du nedgradere dit medlemskab jf. opsigelsesregler, dvs. med en varsel på løbende måned plus en måned. Hvis du ønsker at nedgradere dit medlemskab, skal det ske enten ved personlig henvendelse i centeret eller via mail. Nedgradering kan kun foretages af Betaler.

Ønsker du at udskifte din Træningsven, kan du gøre det i ved personlig henvendelse centeret eller ved at sende en mail til os. Det koster et gebyr, hver gang du skifter Træningsven. Hvis du selv vil skifte fra at være betalende medlem til at blive Træningsven til en anden, kan du skifte med et varsel på løbende måned plus en måned.